زمینه‌های فعالیت
انجام مطالعات و بررسي‌هاي اقتصادي، فني، مالي، مديريتي و نظارت و پيگيري اجراي هرگونه طرحهاي سرمايه‌گذاري
ارائه خدمات اقتصادي، فني، مالي، اعتباري، سرمايه‌گذاري
بوجود آوردن و يا مشاركت در تاسيس شركتهاي مشاوره، پيمانكاري، خدماتي و بازرگاني در تمامي زمينه‌ها
اداره كردن يا مشاركت در هر واحد يا شركتي كه به فعاليتهاي مشابه يا مكمل موضوع كار شركت اشتغال داشته باشد
انجام داد و ستدهاي بازرگاني داخلي و خارجي براي رفع نيازهاي روزمره در چارچوب هدفها و موضوع شركت، تاسيس نمايندگي براي شركت در داخل يا خارج كشور