اهداف
پیروی از قوانین کشوری
حفظ سلامت و تعهد کاری و اخلاقی مجموعه ها
حفظ و احترام به فضایل انسانی در امور مربوط به کارکنان شرکتها و طرف‌های کاری
ایجاد ثبات,دوام و رفاه برای مجموعه‌های وابسته و کارکنان
تاسیس مجموعه‌های تخصصی مورد نیاز کشور و خارج از کشور
ترویج فرهنگ پویایی علمی و توسعه پایدار و مستمر